Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.743

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.849

Hình sự

2.697

Dân sự

6.808

Hôn nhân và gia đình

88

Kinh doanh thương mại

117

Hành chính

33

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

150

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv