Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 01 NĂM 2021

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN

Đ/c Đào Chiến Thắng

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Bùi Hữu Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Vũ Thị Nguyệt

Thứ 6

Ngày 01/1

Cả ngày

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Thứ 2

Ngày 04/1

Cả ngày

Dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 05/1

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Sinh hoạt Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ

Sinh hoạt Chi bộ

Thứ 4

Ngày 06/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 07/1

Cả ngày

Họp BCĐ 138 tỉnh Lâm Đồng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 08/1

Cả ngày

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng

Thứ 7

Ngày 09/1

Sáng

Họp tại Tỉnh ủy

  

Chiều

 

Thứ 2

Ngày 11/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 12/1

Sáng

Họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 13/1

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp tại VKS tỉnh

Thứ 5

Ngày 14/1

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 15/1

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 2

Ngày 18/1

Sáng

Họp giao ban Khối Nội chính

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 19/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 20/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 21/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 22/1

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 25/1

Cả ngày

Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Thứ 3

Ngày 26/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 27/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 28/1

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 29/1

Sáng

Hội nghị CBCC

Hội nghị CBCC

Hội nghị CBCC

Chiều

Họp Chương trình công tác tháng 02

Họp Chương trình công tác tháng 02

Họp Chương trình công tác tháng 02


cdscv