Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 7 NĂM 2020

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN

Đ/c Đào Chiến Thắng

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Bùi Hữu Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Vũ Thị Nguyệt

Thứ 4

Ngày 01/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 02/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp triển khai chương trình công tác tháng 7

Họp triển khai chương trình công tác tháng 7

Họp triển khai chương trình công tác tháng 7

Thứ 6

Ngày 03/7

Sáng

Họp Ban cán sự đảng

Họp Ban cán sự đảng

Họp Ban cán sự đảng

Chiều

Sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ

Thứ 2

Ngày 06/7

Cả ngày

Tổ chức sơ tuyển các thí sinh dự thi vào HVTA

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 07/7

Cả ngày

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 08/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính

Thứ 5

Ngày 09/7

Cả ngày

Họp Hội đồng xét nâng lương

Họp Hội đồng xét nâng lương

Họp Hội đồng xét nâng lương

Thứ 6

Ngày 10/7

Sáng

Dự họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 7

Ngày 11/7

Cả ngày

Dự Hội thao tại Đức Trọng

Dự Hội thao tại Đức Trọng

Dự Hội thao tại Đức Trọng

Thứ 2

Ngày 13/7

Sáng

Dự Hội nghị Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

Thứ 3

Ngày 14/7

Cả ngày

Dự kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 15/7

Cả ngày

Dự kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 16/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 17/7

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 20/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 21/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 22/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 23/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 24/7

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 27/7

Cả ngày

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Thứ 3

Ngày 28/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 29/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 30/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 31/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Chương trình công tác tháng 8

Họp Chương trình công tác tháng 8

Họp Chương trình công tác tháng 8


cdscv